Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a honlapon, vagy e-mailen keresztül történő munkakör pályáztatással kapcsolatos adatkezelésekről

 

A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

 • név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
 • postacím:4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
 • honlap: www.dhrt.hu
 • központi telefonszám: (52) 509-409

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

 

Munkaviszony létesítésével összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelőnél megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a jelentkezők munkavállalói jogosultságok elismerése, kötelezettségek tanúsítása személyes adatainak tárolása, elemzése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, felvételt követően a 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről 10.§ (1) és (3) szakasza alapján kötelező adatkezelés

 

kezelt adatok köre:

Önéletrajz, Motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, jelentkező neve, születési neve, születési helye, születési ideje, adóazonosító jele, TAJ száma, személyi igazolvány száma, édesanyja születési neve állandó és ideiglenes lakcíme, állampolgársága, legmagasabb iskolai végzettsége (Pontos iskola és szak megnevezéssel), egyéb iskolai végzettsége (Pontos iskola és szak megnevezéssel), a személyes interjúk anyagai.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A pályázatokban szereplő személyes adatokat a pályázat beérkezését követően - munkaviszony létesítésének meghiúsulása esetén tovább nem tárolja, arról másolatot nem készít, visszaküldi a pályázónak vagy megsemmisíti.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a pályázó kifejezett kérésére adatainak egy évig történő tárolására esélyt adva már vagy újabb állás választására. Ezen időszak alatt Adatkezelő a pályázóval esetleg újból felveheti a kapcsolatot másik, hasonló munkakör betöltése érdekében.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő az elektronikus úton benyújtott pályázatokban szereplő személyes adatokat a HR Felhő program adatbázisában rögzíti. A munkakör betöltéséhez a kiválasztott pályázók számára személyes interjúkat szervez. Az interjúkon a pályázón kívül a HR főmunkatárs, az adott terület közép-és felső vezetője vesz részt.

 

Az ajánlás útján érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok:

Az Adatkezelő bármely munkavállalója ajánlhatja ismerősét általánosságban vagy egy konkrét pozícióra – ebben az esetben azonban az Adatkezelő mindig nyilatkoztatja munkavállalóját arról, hogy felhatalmazással rendelkezik az adatok érintettjétől, hogy azokat feltárja Adatkezelő előtt. E nyilatkozatot Adatkezelő az adott CV tárolási határidejéig megőrzi, majd ezt követően a CV-n szereplő adatokkal együtt megsemmisíti. Amiatt azonban, mert az érintett hozzájárulását – a munkavállalói nyilatkozattal együtt is – Adatkezelő csak vélelmezni tudja, ezért minden ilyen esetben tájékoztató levelet küld az ajánlott személy számára, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

Adatkezelőrögzíti, hogy a pályázat lebonyolítása során az Mt. 10. § alapján a munkaviszony létesítése céljából lényeges nyilatkozat megtételét vagy lényeges személyes adat közlését követelheti. Az e során megszerzett adatot az Adatkezelő a lehetséges munkavállalókra vonatkozó pályázati nyilvántartás részeként kezeli. Ezen nyilatkozat vagy személyes adat valódiságának alátámasztásául a nyilatkozatot vagy személyes adatot tartalmazó okiratot bemutatásra követelheti Adatkezelő a pályázati eljárás során.

Ez a jelen tájékoztató kibocsájtásakor a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml weboldalon érhető el.

 

Az okirat bemutatásáról és a bemutatott okiratról az Adatkezelő feljegyzést készít, amely az Adatkezelő által az okiratok ellenőrzésére vonatkozó nyilvántartás részét fogja képezni. A feljegyzés során az Adatkezelő rögzíti az okiratra vonatkozó, az azonosításhoz szükséges adatokat, így különösen az okirat számát, a kiállító nevét. A nyilvántartás részét képezheti az okirat bemutatásának időpontja és az okiratot ellenőrző személy azonosítására alkalmas adat, azaz az, hogy ki számára mutatta be a pályázó az okiratot.

Az Adatkezelő pályázókról nyilvántartást vezet. Az adatokhoz kizárólag a munkaügyi munkatárs, a kontrolling főmunkatárs, a kontrolling vezető, a HR főmunkatárs, a gazdasági és kereskedelmi igazgató, a szolgáltatási és műszaki igazagató, valamint a vezérigazagató férhet hozzá.

A pályázatokban szereplő adatok elektronikusan a HR Felhő rendszerben kerülnek rögzítésre, a rendszer informatikai szolgáltatója és egyben az üzemeltetője a hrfelho.hu Kft., amely az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

 

Adatfeldolgozó adatai:

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: hrfelho.hu Kft.
 • Az adatfeldolgozó címe:1119 Budapest, Bártfai utca 15-17

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely biztosítás és pályázati anyagok, önéletrajzok kezelését biztosító szoftver szolgáltatás.

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részéről megkötött megállapodás alapján az Euro-Inford Iroda Kft.

Elérhetőségei: